Push
 

Home


Meer mensen met een psychische kwetsbaarheid aan het werk, midden in de maatschappij. Dat is het doel van het project "Mensen met Mogelijkheden‟. Werk biedt mensen de kracht en de ruimte om zichzelf te ontwikkelen. Het project "Mensen Met Mogelijkheden" biedt professionals in de keten zorg, onderwijs en werk een krachtige methode om samen met anderen - waaronder werkgevers en ervaringsdeskundigen - meer arbeidsparticipatie van mensen met een psychische...

Lees meer...
 

Professionals

"Hoe kunnen wij de ambitie van mensen met een psychische aandoening om te werken naar vermogen met onze professionele kennis en kwaliteiten het beste ondersteunen?"

"Hoe ontstaat er bij alle professionals een houding en een aanpak gericht op oplossingen die de mensen met een psychische aandoening en zijn/haar potentiële mogelijkheden centraal stelt."

 

Werkgevers


‘Mensen Met Mogelijkheden’ voor werkgevers

Werk en psychische kwetsbaarheid
Meer mensen met een psychische kwetsbaarheid aan het werk. Daarop ligt de focus van het project ‘Mensen met Mogelijkheden’. Verwezenlijken van dit doel vraagt inzet van alle betrokkenen, ook de werkgevers.

Project MMM
In het project ‘Mensen Met Mogelijkheden’ (MMM) hebben tientallen professionals uit 21 beroepsgroepen die betrokken zijn bij de begeleiding, ondersteuning en behandeling van mensen met psychische kwetsbaarheid hun dromen en de wegen naar verwezenlijking daarvan met elkaar gedeeld. Het leverde een inspiratieboek op dat de ervaringen beschikbaar maakt voor iedereen, ook voor werkgevers.Rol werkgevers
Werkgevers spelen een cruciale rol bij het werken van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Het zijn immers hun organisaties en bedrijven waarin mensen met een psychische beperking een plaats moeten vinden. De werkgevers die in dit inspiratieboek aan het woord komen laten zien dat dat kan. In veel gevallen kwamen zij - vaak min of meer bij toeval - in aanraking met iemand met een psychische kwetsbaarheid, waarin zij niettemin kwaliteiten zagen die samenwerking mogelijk maakten. In sommige gevallen pasten zij de bedrijfsvoering op arbeidsparticipatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid aan. In alle gevallen gingen zij uit van de mogelijkheden en kwaliteiten van de medewerker. En in al deze gevallen pakte de samenwerking goed uit, zowel voor de werkgever als de werknemer.

Ervaringsverhalen
In de 16 ervaringsverhalen komen zowel ervaringsdeskundigen als werkgevers aan het woord. De werkgeverslaten zien dat ze in de eerste plaats ondernemer zijn en blijven. Dat mensen met psychische kwetsbaarheid prima binnen hun organisatie kunnen functioneren, zolang uitgegaan wordt van hun kwaliteiten en ze de tijd en ruimte krijgen om in hun werk te groeien. Soms is het nodig om het werk wat extra te structureren en ze op bepaalde punten wat extra ondersteuning te bieden, al dan niet vanuit professionele hoek. Maar als deze twee dingen in het oog gehouden worden – uitgaan en benutten van kwaliteiten, oog en aandacht voor kwetsbaarheden – kunnen ze net als iedere andere werknemer een waardevolle aanvulling zijn voor de organisatie.

Samen ver komen
Samen kunnen we ver komen. Met gebundelde krachten is succes beter geborgd. Hoe groter de kring van betrokken, hoe groter de kans van slagen. Op elke plek in Nederland kunnen ervaringsdeskundigen, professionals en werkgevers zich verenigen en samen met dit inspiratieboek aan de slag gaan om een eigen veranderagenda te maken.

Conclusies en aanbevelingen
De verhalen in dit inspiratieboek laten zien dat werkgevers die mensen met een psychische kwetsbaarheid in dienst namen bijna allemaal een bijzondere persoonlijke ervaring hadden die hen het laatste zetje gaf. De menselijke kant van de ondernemer werd geraakt, maar de ondernemer bleef ook ondernemer. Geen ‘soft gedoe’, maar open en rechttoe rechtaan met elkaar in gesprek blijven en alert zijn op het functioneren van de werknemer. De arbeidsplek was integraal onderdeel van het herstel en groeiproces van de mens met psychische kwetsbaarheid.

Aan werkgevers bevelen wij aan een lerende context te bieden. En de talenten te gebruiken die er zijn. Pas werkprocessen zo aan dat meer mensen een kans krijgen om in jouw bedrijf te werken. Kijk in je eigen organisatie naar de mogelijkheden om mensen met psychische kwetsbaarheid te begeleiden, zodat deze doelgroep ook in jouw bedrijf kan komen te werken en zich als mens gelijkwaardig bejegend voelt. Er liggen kansen voor oudere werknemers om een rol te spelen in die begeleiding. Zoek andere werkgevers op.

Samenvatting voor werkgevers

 

Ervaringsdeskundigen


'Mensen met mogelijkheden' voor ervaringsdeskundigen 

Inspiratie
In het project ‘Mensen Met Mogelijkheden’ (MMM) hebben tientallen professionals uit 21 beroepsgroepen die betrokken zijn bij de begeleiding, ondersteuning en behandeling van mensen met een psychische kwetsbaarheid hun participatiedromen en de wegen naar verwezenlijking daarvan met elkaar gedeeld. Dit inspiratieboek maakt die ervaringen beschikbaar. Met dit inspiratieboek kan iedereen werken aan participatie. Alleen, als zelfstudie, of in groepsverband, met directe collega’s of collega’s uit andere beroepsgroepen. Het inspiratieboek ‘Mensen met Mogelijkheden’ is geschreven met het gebruik door professionals in gedachten. Het boek kan echter ook mensen met een psychische kwetsbaarheid en allen die zich als ervaringsdeskundige inzetten inspireren.Naar een inclusieve arbeidsmarkt
Meer mensen met een psychisch kwetsbaarheid aan het werk, midden in de maatschappij.
Dat begint met het als volwaardige partners betrekken van de mensen met psychische kwetsbaarheid en werkgevers als ervaringsdeskundigen bij het handelen als professional. Dat is ook het basisprincipe van de aanpak in het project ‘Mensen Met Mogelijkheden’. Het vergroten van het zelfvertrouwen en de zelfregie, het doorbreken van vooroordelen en (zelf)stigma door een andere aanpak van professionals. En ook het plaveien van de weg naar bedrijven door goed in te spelen op de wensen van werkgevers, waar nodig werkprocessen aan te passen en werkgevers te ondersteunen. Dat zijn noodzakelijke stappen richting de droom van een inclusieve arbeidsmarkt. Al met al een betere focus op arbeidsparticipatie in de begeleiding van mensen met psychische kwetsbaarheid en goede samenwerking in de keten Onderwijs, Zorg, Werk en Inkomen. De basis ligt in goed luisteren naar ervaringsdeskundigen, zowel werkenden of werkzoekenden als werkgevers. Maar goed luisteren is nog niet vanzelfsprekend. Goed luisteren is een onderdeel dat ook professionals moeten opnemen in hun ondersteuning van mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Ervaringsverhalen als basis
In het project ‘Mensen Met Mogelijkheden’ werd met veel respect geluisterd naar de indringende verhalen van ervaringsdeskundigen en werkgevers. Die verhalen inspireerden de professionals om zich verder te verdiepen in hoe het anders kan. Door onbevangen en open naar de verhalen van de ervaringsdeskundigen te luisteren ontstonden nieuwe inzichten en beelden. Daaruit ontsproten dromen over hoe het echt anders kan.

In dit inspiratieboek zijn 16 ervaringsverhalen opgetekend. Zowel van werkgevers als van ervaringsdeskundigen zelf. De ervaringsdeskundigen die aan het woord komen, hebben vaak een lange weg afgelegd. Vaak ondervonden ze in het verleden moeite om hun grenzen aan te geven. Ze willen open zijn over hun psychische kwetsbaarheid, hoe moeilijk dat voor henzelf – en soms ook voor anderen - is. Ze vinden het heel belangrijk om gehoord en gewaardeerd te worden. Ze laten zien dat het kan: dat ze prima kunnen functioneren in hun werk, als ze een werkgever treffen die hun kwaliteiten ziet. En die rekening kan en wil houden met hun beperkingen. Met wat extra ondersteuning wanneer nodig, op een goede manier.

Uitgaan van mogelijkheden
In de regionale bijeenkomsten is het beginpunt steeds geweest: het verhaal van de mens in kwestie, de ervaringsdeskundige met psychische kwetsbaarheid en het verhaal van de werkgever. Met dit werkboek in handen hebben professionals de mogelijkheid om ervaringsdeskundigen veel effectiever als waardevolle schakel in te zetten in de keten Onderwijs, Zorg, Werk en Inkomen. Ruimte bieden aan ervaringsdeskundigen om hun verhaal te vertellen en duidelijk te maken in welke situatie ze verkeren, en wat zij zélf het liefst zouden willen zien voor hun eigen toekomst. Het is van belang om uit te gaan van - en te denken in - mogelijkheden in plaats van beperkingen. Het gaat erom de mens achter de beperking te blijven zien. De mens, met of zonder psychische kwetsbaarheid, moet als volwaardig gezien en behandeld worden.

Passend werk is het doel. Dit inspiratieboek maakt duidelijk dat professionals open staan voor het verhaal van ervaringsdeskundigen en hun dromen, kwaliteiten en mogelijkheden en hen willen ondersteunen in het bereiken van dat doel.

Ervaringsdeskundige en professional naast elkaar
De professionals zelf hebben de mensen met een psychische kwetsbaarheid ook nodig om tot een andere mindset te komen. Onze oproep aan mensen met een psychische kwetsbaarheid is dan ook: stel het aan de orde als je niet gehoord wordt. Professionals staan open voor jouw verhaal en situatie, of zouden dat in ieder geval moeten doen. Geef goed aan wat je nodig hebt om te participeren in werk en je gelijkwaardig bejegend te voelen. Het is belangrijk dat ervaringsdeskundigen zich ook open stellen richting de professional. Voor beide partijen geldt dat men zich uit moet kunnen spreken als men weerstand voelt en er het gevoel is niet gehoord te worden. Professionals verzekeren je dat zij zo’n signaal serieus nemen en ervoor zorgen dat je wél gehoord wordt. Mensen met een psychische kwetsbaarheid kunnen aangeven wat ze nodig hebben om goed te kunnen functioneren in werk. Als ervaringsdeskundige heb je zelf zicht op je eigen mogelijkheden in werk. Wees je bewust van wat jij nodig hebt om goed te kunnen functioneren in een organisatie. De professional heeft lef nodig om naast de ervaringsdeskundige te gaan staan, maar de ervarings-deskundige ook om naast de professional te gaan staan.

Samenvatting voor Ervaringsdeskundigen

 

Actueel

MMM Mensen Met Mogelijkheden in uw regio
Hoe een krachtige regionale samenwerking bijdraagt aan meer arbeidsparticipatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid.
Wat is en brengt MMM Mensen Met Mogelijkheden u?
MMM biedt beleidsmakers en professionals in de keten zorg, onderwijs en werk een inspirerende werkwijze om samen met werkgevers en ervaringsdeskundigen meer arbeidsparticipatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid te realiseren. Met de inzet van MMM verandert er echt wat in de mindset van de mensen die wat aan arbeidsparticipatie kunnen en ook moeten doen!
MMM is het middel om te komen tot duurzame arbeidsparticipatie en - samenwerking. Daar boven op biedt het een infrastructuur van professionals van de hele keten rond mens, zorg en werk. MMM brengt professionals van uitvoeringsorganisaties blijvend met elkaar in contact. Klik hier voor meer informatie. Klik hier voor de digitale versie van het magazine. 


Ervaringsdeskundigheid moet GGZ naar nieuw plan tillen
Met het proefschrift 'Over herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid in de psychiatrie' van Trimbos-onderzoeker en ervaringsdeskundige Wilma Boevink kan de GGZ er niet meer omheen. Mensen die ernstig en aanhoudend psychisch lijden zijn deskundig. Lees hier het volledige artikel. 

Uitzending Brandpunt over leerwerkbedrijf bij Emergis
http://www.npo.nl/brandpunt/13-12-2016/KN_1686913/POMS_KN_6413223

MMM Meer Mensen met Mogelijkheden
Succesverhalen delen. Inspiratie opdoen om verder te gaan. Op 21 november kwamen in het kader van het project MMM-Mensen met Mogelijkheden beleidsmakers, werkgevers, ervaringsdeskundigen en professionals kwamen bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en ideeën op te doen met als doel meer mensen met een psychische kwetsbaarheid aan het werk te krijgen en te houden. Aan de hand van interviews met o.a. een ervaringsdeskundige, werkgever en Jetta Klijnsma van SZW en Kees van der Burg van SZW maakten de aanwezigen verbinding door plannen te smeden over betere samenwerking. Succesverhaal Leiden kwam onder leiding van Ruud Nijsten en Myla Barendregt uitgebreid aan bod. Lees hier verder over de avond en de facstheet van het project MMM. 

Verwarde personen; het gaat om de samenleving, niet om het systeem 14 september 2016
In haar eindrapport concludeert het Aanjaagteam Verwarde Personen dat het systeem beter moet. Zonde van tijd en moeite, er kan beter gewerkt worden aan gezamenlijke en preventieve geestelijke gezondheidszorg in de samenleving. Lees hier het volledige artikel. 

Het gaat om het delen van verdriet - ook het verdriet van de begeleider, in gesprek met Harry Kunneman
Tijdschrift voor begeleidingskunde
Harry Kunneman, hoogleraar sociale filosofie aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht, houdt zich vooral bezig met het thema normatieve professionalisering. Hij heeft een grote hoeveelheid publicaties op zijn naam staan, waarvan het boek Voorbeij het dikke-ik. Bouwstenen voor een kritisch humanisme (2005) het meest bekend is geworden. Lees hier het volledige artikel. 

Handreiking VNG 6 juli 2016 
Een integrale blik op zorg en re-integratie 
Samenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraars en ketenpartners ter bevordering van participatie en re-integratie van mensen met een psychische aandoening. Lees hier de handreiking. 

Artikel Volkskrant 19 mei 2016
Onzichtbare handicap maakt werkgever bang 
Ze worden wel de vergeten groep van de Participatiewet genoemd: mensen zonder werk met psychische problemen. Dat gaat veranderen. Het UWV trekt miljoenen voor hen uit. Lees hier het artikel. 

Masterclass en Kerntrainingen
Aanmelden voor de masterclass en kerntraining kan via deze link. 

1-daagse Masterclass “Arbeidsparticipatie: Mensen Met Mogelijkheden, verSTERKt!”
Stelt u zich eens voor: een wereld waarin mensen met een psychische kwetsbaarheid op hun talenten worden ingezet.  U als werkgever of professional levert daar een actieve bijdrage in. Hoe zou dat zijn?
U bent al langer bezig met de vraag hoe u mensen met een psychische kwetsbaarheid kunt helpen het beste uit zichzelf te halen. Hoe kunt u de juiste ondersteuning  bieden bij het (vinden en-) behouden van werk? Wat is een succesvolle benadering die zowel het bedrijfs- als het werknemersbelang dient?
U wordt een unieke kans geboden om deel te nemen aan de Masterclass “Arbeidsparticipatie: Mensen Met Mogelijkheden, versterkt!”. In één dag raakt u vertrouwd met een kansrijke en positieve benadering. Ervaringsdeskundigen (cliënten, werkgevers, professionals) en vooraanstaande experts openen voor u de weg naar ‘waarderend onderzoeken’. Een praktische en concrete benadering die daadwerkelijke oplossingen kan bieden voor álle betrokkenen. Vanuit het succesvolle landelijke project ‘MMM’ zoeken werkgevers, professionals en ervaringsdeskundigen naar wenselijke en haalbare (werk-)situaties. Hun ervaringen en aanpak staan in deze masterclass centraal. Voorbeelden waar u daadwerkelijk mee aan de slag kunt gaan.
Na het volgen van de Masterclass bent u bekend met het waarderend onderzoeken in de context van MMM en kunt u het binnen uw organisatie uitdragen.
Prijs: € 250,- vrij van BTW

4-daagse Kerntraining “Arbeidsparticipatie: Mensen Met Mogelijkheden, versterkt!”
Stelt u zich eens voor: een wereld waarin mensen met een psychische kwetsbaarheid op hun talenten worden ingezet. U als professional levert daar een actieve bijdrage in. Hoe zou dat zijn? Welke handvatten heeft u nodig?
U bent er uit: als professionele ondersteuning bij arbeidsparticipatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid succesvol wil zijn, gaat het uit van mogelijkheden. Als dat u aanspreekt, voelt u zich helemaal thuis in deze 4-daagse training. Vanuit het succesvolle landelijke project ‘MMM’ (http://www.mmm-mensenmetmogelijkheden.nl/) is een praktisch ‘inspiratieboek’ en een gratis online training ontwikkeld. Daar bent u bekend mee. U wilt zich verder kwalificeren en praktische resultaten boeken in een 4-daagse training die door MMM in samenwerking met NSPOH is ontwikkeld.
De 4 daagse training is bedoeld om het gedachtegoed van MMM te leren gebruiken in de praktijk. Er wordt actief geoefend met de vraagstelling vanuit waarderend perspectief. Het gaat hierbij niet alleen om het toepassen van een methodiek (acting), maar vooral ook om een aanzet tot het 'zijn' van een MMM- professional (being).
In vier bijeenkomsten en een doorlooptijd van 2 maanden kunt u zich kwalificeren als MMM-professional aan de hand van de volgende onderdelen:

  • AI in het kort: vier stappen concreet uitgewerkt.
  • Waarderend interviewen: een verkenning van eerder succes die de basis legt.
  • Durven dromen: Verbeelden van toekomst, oprekken van grenzen, wie durft?
  • Professional zijn: houding, gedrag en communicatie in lijn.
  • interventies Vormgeven: vul je koffer met gereedschap.
  • Realiseren: over mijlpalen, plannen waarmaken, leren en bijsturen.
  • Verbinden: ken je regio, ken de mensen, ken de wensen.

Alle trainingen worden ondersteund met een digitale leeromgeving met relevante inspiratie bronnen, oefeningen, samenwerkingsmogelijkheden en direct contact met deelnemers en trainers.

Voortgekomen uit MMM - Platform SamenWerken in Leiden
Te vinden op Twitter (@PFSamenWerken) met hashtag #GAenG071.
Gezonde Arbeid en Geest in Leiden! Daarvoor staat GAenG071.
De bijeenkomsten die dit platform organiseert en de Facebookgroep zijn bedoeld om een open dialoog te starten met alle betrokkenen en ideeën te genereren om (arbeids-)kwaliteiten en -mogelijkheden van mensen met psychische kwetsbaarheid optimaal te benutten in onze Leidse samenleving. 
Klik hier voor de Facebookpagina van de platform. 
Deze Facebook Pagina wordt in gebruik genomen in Galerie Café Leidse Lente tijdens de Inspiratie Bijeenkomst op 16 februari 2016 in Leiden in het bijzijn van dhr. H. Lenferink, burgemeester te Leiden.

Blog ervaringsdeskundige met Tof Thissen
Basindewar heeft een gesprek gehad met UWV directeur Tof Thissen. Hij zag er erg tegenop en de mogelijkheid het alsnog af te zeggen is vele malen door zijn hoofd geschoten, puur uit angst en of ik het wel geestelijk aan zou kunnen.
Lees hier zijn hele blog.

MMM op Loopbaancongres met als thema 'Schatzoeken'
Dinsdag 10 november 2015 vond het jaarlijkse Noloc Loopbaancongres plaats. Diverse topsprekers hebben de deelnemers geinspireerd. Klik hier voor het filmpje van de presentatie van Marjolein Hins.

 

Trainingen MMM

- Masterclass, ééndaagse training voor HR Experts
- Kerntraining met als onderwerp: het inspiratieboek

MMM in Loopbaan Visie, artikel van Marja Blok
'Meedoen is beter dan afzonderen', luidt het artikel van Marja Blok. Marja is loopbaancoach en trainer. Ze heeft ervaring met vragen rondom loopbaan,- beroeps,- en studiekeuze, participaie en toelichting naar (on)betaald werk en coachen van persoonlijke- en professionele groei. Klik hier voor het artikel.

MMM magazine
Klik hier voor de online versie van het  MMM magazine. 
 

15 oktober 2015 Netwerkbijeenkomst van het Netwerk Vroege Psychose
Op 15 oktober a.s. organiseert het Netwerk Vroege Psychose een landelijke Netwerkconferentie bij GGZ Drenthe in Beilen. Tijdens deze bijeenkomst worden wetenschappelijke resultaten en praktijkervaringen gedeeld over belangrijke thema's in de vroege psychosezorg. De bijeenkomst wordt dit jaar georganiseerd in samenwerking met GGZ Friesland en GGZ Drenthe. Het thema van de dag is "Het sociale netwerk:. De lezingen en workshops hebben als onderwerp: familie, werk en opleiding, actueel onderzoek, het NVP als sociaal netwerk, interdisciplinair samenwerken en vroegrehabilitatie. Klik hier voor meer informatie. 

Boekje eenvoudige uitleg Participatiewet
De Participatiewet is een ingewikkelde wet. Dit boekje geeft in eenvoudige taal en met veel beeld uitleg over de Participatiewet en alles wat er bij komt kijken: Wat is de Participatiewet? Wat is er veranderd? Wie krijgt ermee te maken? Wat betekent het voor mensen die onder de nieuwe wet vallen? Klik hier voor meer informatie. 

Psychische diversiteit op het werk en de rol van de werkgever: een literatuur onderzoek
Dit door Samen Sterk zonder Stigma gefaciliteerde onderzoek, is het eerste uitgebreide literatuuronderzoek in Nederland naar psychische diversiteit op het werk en de rol van de werkgever. Alle relevante (wetenschappelijke) Nederlandse en Engelstalige literatuur van de afgelopen tien jaar is teegn het licht gehouden en gelokaliseerd. De belangrijkste conclusie van het onderzoek: er is nog relatief weinig aandacht voor werknemers met psychische aandoeningen op de werkvloer. Klik hier voor het persbericht en voor het volledige rapport.

Colllega's met karakter
Collega’s met karakter is een campagne van Instituut GAK om meer aandacht te krijgen voor de benarde positie van werkzoekenden met een psychische stoornis. De campagne doet met tv-en radiospots een oproep aan werkgevers. Klik hier voor het Boekje voor Bazen of kijk op de site: www.collegasmetkarakter.nl.

GGZ en UWV werken amper samen
UWV en GGZ-instellingen werken slechts beperkt samen om de arbeidsparticipatie van mensen met psychiatrische stoornissen te bevorderen. Dit ondanks samenwerkingsafspraken die UWV en GGZ Nederland in 2012 hebben gemaakt. Bovendien is onbekend of die samenwerking ertoe leidt dat mensen met een psychatrische stoornis vaker werk vinden of behouden. Lees hier verder

 

Bibliotheek

Op deze pagina vindt u alle stukken die op de verschillende onderdelen van onze website geplaatst zijn. 

Persbericht: Online training 'Mensen met Mogelijkheden' van start

Het Inspiratieboek voor professionals over dromen, durven en doen is klaar! 

 

U kunt het interactieve boek (pdf) downloaden via deze link
of klikt u op de voorkant van het boek hierboven.
Meer informatie en samenvatting treft u hieronder aan.

 

Inspiratieboek ‘Mensen met Mogelijkheden’ biedt krachtige methode in ondersteuning van mensen met psychische kwetsbaarheid naar arbeidsparticipatie
U kunt hier het persbericht downloaden

Er zijn ook drie samenvattingen beschikbaar
1. Samenvatting voor professionals
2. Samenvatting voor werkgevers
3. Samenvatting voor ervaringsdeskundigen
 

Overige documenten:
Het projectplan
Deskresearch naar effectieve interventies gericht op arbeidsparticipatie van mensen met psychische aandoeningen (KCVG) 
Samenvatting overzicht opbrengst desktopresearch naar effectieve interventies gericht op arbeidsparticipatie van mensen met psychische aandoeningen (KCVG) 
Richtlijn Werk en Ernstige Psychische Aandoeningen
De samenvatting van de bestaande best practices en evidence  
Toolkit4you

Noloc Loopbaancongres 10 november 2015
Film impressie MMM
Film algemeen Noloc congres

Congres Mensenwerk 9 februari 2015
Foto impressie
Presentatie workshop MMM voor werkgevers
Presentatie workshop MMM voor professionals

Kick-off 10 oktober 2013
Persbericht kickoff 10/10
Speech: Staatssecretaris Jetta Klijnsma
Presentatie introductie MMM2, Monique Klompe (link naar Prezi)
Presentatie: Wat er vooraf ging, Linda ten Hove en Marianne van Boom
Presentatie: Input uit de wetenschap, Sylvia Vermeulen
Presentatie: Richtlijn Werk en EPA - Ellen Otto en Danielle van Duin
Verslag van de Kickoff

Presentaties
De presentatie van Monique Klompé en Linda ten Hove van 31 maart 2014

MMM in het nieuws bij de verenigingen 
Volkskrant 19 mei 2016: Onzichtbare handicap maakt werkgever bang 
Convenant tussen UWV en GGZ Nederland 
Artikel: Kwetsbare jongere vaak geen taak voor sociale dienst
Artikel: Psychiatrie nieuw openheid 'ik heb het zelf ook, zegt de psychiater
Artikel: Acceptatie grootste 'aanpassing' voor arbeidsgehandicapte
LVSC: Ervaringsdeskundigheid is onmisbaar in herstelondersteunende zorg 
MMM online training vermeld in NL Werkt juni 2015 
Digitaal inspiratieboek verschenen: Aan de slag met Mensen met Mogelijkheden 
Brief van Ministerie SZW aan de Tweede Kamer december 2014 
Publicatie in Good Company van IMK juni 2014
NVvA: Publicatie in AD Visie juni 2014: Op avontuur met twintig beroepsgroepen
NVvA: Publicatie in AD Visie april 2014: Project MMM cultuuromslag onder professionals 
Jetta Klijnsma geeft startschot MMMensen met mogelijkheden
Noloc: Nieuwsbericht oktober 2013 

Overig 
Informatie over de opleiding voor ervaringsdeskundigheid MBO niveau 4
Informatie over de post-hbo Leergang Ervaringsdeskundigheid Veerkracht 
Toespraak van minister-president Rutte bij het congres "Anders denken over psychische aandoeningen" op 10-9- 2014

 
 

Locatie en contactgegevens

MMM wordt ondersteund door het secretariaat van de NVvA Adres: Ambachtstraat 15, 3861RH te Nijkerk
Telefoon: (033) 247 34 56
E-mail: info@mmm-mensenmetmogelijkheden.nl

Schrijf ons

 

Training MMM-mensenmetmogelijkheden

Online training Mensen Met mogelijkheden
In hoeverre ben jij je bewust van de mogelijkheden van anderen en luister je écht?
Maak je wel eens gebruik van waarderend onderzoeken?
Werk je goed samen in de keten en benut je de kwaliteiten van andere professionals?

De online training MMM biedt je in acht weken in vier tot vijf uren vanaf kantoor of thuis een ander perspectief op je manier van werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid en werkgevers. De training leert je op een leuke manier te reflecteren op basis van films en opdrachten.Professionals die je al zijn voorgegaan zeggen:

''De training, cursus heb ik ervaren als positief en verhelderend. De voorbeelden door middel van films brengen de theorie van ‘waarderend onderzoek’ en gedachtengoed dichtbij en in de praktijk.'' ''Super training: positief en grappig! Ik leer hier veel van voor mijn eigen professionaliteit''.